St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

For password use your PIN number.

 

Class UKG B

1 Aarav Chhetri 
2 Aaqil Ahmed   [N]
3 Aaryan Sharma  [N]
4 Abhiraj Prasad  [N]
5 Adonnish Subba  [N]
6 Akshat Sharma  
7 Anirudh Subba [N]
8 Anirvan Gurung   [N]
9 Arthur Tamang  [N]
10 Ashvath Thapa  
11 Ashwin Thapa  [N]
12 Ayaan Raj Pradhan   [N]
13 Bhavya Chettri  
14 Calvin Rai  [N]
15 Emmanuel Mangrati  [N]
16 Ethan Heinrich Tamang 
17 Gyalchen Golay  
18 Harshit Thapa  
19 Irish Karki  
20 Ishant Golyan   [N]
21 Jaden Phipon Lepcha   [N]
22 Kavyansh Mukhia   [N]
23 Kusal Khawas   [N]
24 Manish Pradhan
25 Nathanael Gurung   [N]
26 Navagyalbo Yonzone   [N]
27 Nawang Tamang  
28 Phurba Dorjee Sherpa  [N]
29 Pragnay Rai  
30 Rewat Chaudhary [N]
31 Rishant Mukhia  
32 Sahoar Ethan Lepcha   [N]
33 Saurya Rai  
34 Shourya Das Mohapatra   [N]
35 Sonam Sherpa   [N]
36 Tenzin Tsechung Bhutia  
37 Vaibhav Chhetri Thapa   [N]
38 Vishista Mukhia  
39 Xavier Chavda   [N]
40 Yash Chaurasia   [N]