St. Augustine's School, Kalimpong

 
Select your name and enter your password.

For password use your PIN number.

 

Class 6 C

1 Aavash Rai [BD]
2 Aayan Khawas  *
3 Aayush Biswakarma
4 Adiksit Bhujel   
5 Aditya Kumar  [BD]
6 Arijit Adhikari  [BD]   
7 Arman Tamang  *  *
8 Arnav Rai
9 Arogya Thapa   
10 Avash Chettri
11 Avnit Pradhan   
12 Ayush Rai     
13 Bedant Pradhan
14 Bishista Bikram Chhetri
15 Chewang Thendup Lepcha   [BD]
16 Dawa Gyatsho Bhutia
17 Dawa Phuntshog Bhutia
18 Drishtanta Rai *
19 Gaius Azer Sompu
20 Gephel Tshering Bhutia
21 Gyaltshen Tamang
22 Keshav Goyal
23 Leesong Lepcha    
24 Leezong Lepcha   
25 Mayank Pradhan [BD]  [N]
26 Nasib Sharma
27 Nivedan Chhetri
28 Pankaj Prasad
29 Pankaj Tamang 
30 Phurba Tamang [BD] * *
31 Pratik Lepcha
32 Prayash Chettri
33 Prayodh Chhetri
34 Rigzen Dorjee Bhutia    
35 Rihan Pradhan
36 Rinchen Dorjee Bhutia
37 Sahansh Gurung
38 Saideep Pradhan  *  *
39 Samrakshan Chettri    
40 Shamik Chettri  [BD] 
41 Sherap Gyatso Lama   
42 Shubham Mothey    
43 Sparsh Tamang    *
44 Srijant Raj Pradhan
45 Stephen Lepcha  [N]
46 Subham Pradhan
47 Swayam Pradhan   
48 Tanishq Raj Subba  [BD] [N]
49 Tenzi Yegha Bhutia    
50 Vedant Mukhia
51 Vivansu Malla  [BD]
52 Yash Jain